UAB „DORA“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS GAMYBINĖJE VEIKLOJE UAB „DORA“ - UAB 'Dora'

UAB „DORA“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS GAMYBINĖJE VEIKLOJE UAB „DORA“
Projekto NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0017

 

2019 m. lapkričio 15 d. UAB „DORA“ direktorius Mantas Žilinskas pasirašė projekto „Moderniųjų technologijų diegimas gamybinėje veikloje UAB „Dora“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0017) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: UAB „DORA“
Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. lapkričio 15 d. – 2021 m. liepos 10 d.
Projekto biudžetas: 150.825,00 Eur
Skirtas finansavimas: 98.036,25 Eur
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto tikslas: moderniųjų technologijų diegimas siekiant didinti gamybinius pajėgumus.
Projekto uždavinys: moderniosios technologijos diegimas gamybinėje veikloje.
Projekto rezultatai:
1. Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 1 įmonė.
2. Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas – 31,27 proc.

Projektu siekiama:

1. Atliepti į investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ pirmojo uždavinio „Skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą“ konkretų veiksmą 1.1. „Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą“.
2. Prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) tikslo „padidinti gerovę“ įgyvendinimo pagal veiksmų plane numatytą politinę sritį „Inovacijos“ (tikslas: prisidėti prie Baltijos jūros regiono konkurencingumo didinimo diegiant inovacijas).
3. Prisidėti prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1. konkretaus uždavinio „padidinti MVĮ produktyvumą“ įgyvendinimo.
4. Pasiekti priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ tikslo įgyvendinimą

EUR